Luonnonmukainen hulevesien hallinta

Tietoa

Tietoa

CITYWATER-hankkeesta saatuja kokemuksia

Hulevesien hallinnan uudistaminen on ajankohtainen aihe Itämeren maissa. Useissa kaupungeissa ollaan siirtymässä viemäröintiratkaisuista luonnonmukaiseen hulevesien hallintaan. Lisäksi monissa kaupungeissa on todettu, että hulevesiasioissa tarvitaan parempaa koordinointia, ja niissä on tavoitteena koko kaupungin organisaatiot kattava tai integroitu hulevesien hallinta. Myös Suomessa tehtiin äskettäin muutoksia asiaan liittyvään lainsäädäntöön. Sen myötä kunnille lankesi kokonaisvastuu oman hulevesien hallintansa järjestämisestä. Vaihtoehtoisiin ratkaisuihin liittyvää yleistietoa ja kokemusta on kuitenkin varsin vähän. Esimerkkejä hyvistä käytännöistä tarvitaan tukemaan päätöksentekoa, toteutusta ja resurssien kohdentamista.

Esimerkkejä

Esimerkkejä

Alla olevaan karttaan on merkitty esimerkkejä tähän aiheeseen liittyvistä vesiensuojelutoimista. Nämä toimenpiteet on valittu toimenpidepankista, jossa voit tutustua myös muihin verkoston jäsenten toteuttamiin vesiensuojelutoimiin.

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue

Ohjeita ja suosituksia

Ohjeita ja suosituksia

Hulevesien hallintaosio perustuu LIFE+-ohjelman osittain rahoittamaan CITYWATER-hankkeeseen, jonka tavoitteena oli edistää uusien vesiensuojelutoimien toteuttamista Itämeren alueen kaupungeissa ja kunnissa. Hankkeessa toteutettiin mm. luonnonmukaisia huleveden hallintaratkaisuja. Näin löydettiin esiteltäväksi yleisiä työskentely-, päätöksenteko-, toteutus- ja rahoitusprosesseja. Tässä osiossa kerrotaan näistä prosesseista opituista asioista.

Luonnonmukaisen hulevesiratkaisun toteuttaminen

Käytännön työ hulevesiasioiden parissa edellyttää fyysisiä muutoksia kaupunkiympäristössä. Siksi työssä on mukana useita erilaisia sidosryhmiä, kuten kaupungin virastoja, yrityksiä ja asukkaita. Useimmissa tapauksissa tarvitaan myös erilaisia lupia ja taustaraportteja sekä huolellista taloudellista suunnittelua. Jotta luonnonmukaisten hulevesiratkaisujen toteuttaminen onnistuu, tarvitaan siis tiivistä yhteistyötä sidosryhmien välillä sekä kaikkien ajallisten ja rahallisten näkökulmien huolellista ennakkoarviointia.

1. Suunnittelu (1-2 vuotta)

Tavoitteiden asettaminen

Ihanteellisessa tilanteessa aikaa tulevien hankkeiden asianmukaiseen suunnitteluun olisi riittävästi ja hankesuunnitelmat perustuisivat etukäteen suoritettuihin, realistisiin esiselvityksiin. Todellisuudessa suunnittelu perustuu valitettavan usein oletuksiin. EU:n rahoittamissa luonnonmukaisissa hulevesien hallintahankkeissa paras lähestymistapa olisi päättää rakennettavasta ratkaisusta ja sen sijainnista rahoitusta haettaessa. Näin varmistettaisiin kustannusarvioiden realistisuus. Lisäksi tässä vaiheessa on tärkeää asettaa työlle selkeät tavoitteet, jotka tukevat ja ohjaavat suunnittelua kaikissa vaiheissa.

 • Määrittäkää hulevesiratkaisun tavoitteet ja siihen kohdistuvat edellytykset. Niitä voivat olla esimerkiksi laatustandardeihin (kuten ympäristövaikutuksiin), määrällisiin vaatimuksiin (hallittavan veden määrään) ja/tai metodologiseen testaukseen (kuten eri ratkaisujen arviointiin) sekä moniin muihin tekijöihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen.
 • Valitkaa ratkaisun tyyppi ja paikka, jos se on mahdollista.


Hankkeeseen sitoutuvien avainhenkilöiden löytäminen – kaupungin sisäisen työryhmän muodostaminen

Hulevesiasioihin liittyy yleensä useiden kaupungin virastojen vastuualueita. Hulevesiratkaisun toteuttamisen kannalta on tärkeää ottaa hankkeeseen mukaan ihmisiä kaupungin eri sektoreilta ja osastoilta. Näin varmistetaan, että kaikki asiaan liittyvät asiat otetaan huomioon. Suunnittelun valmisteluvaiheessa päätoimijan tulee ottaa yhteyttä näihin ihmisiin ja varmistaa heidän sitoutumisensa hankkeeseen. Olisi myös tärkeää hankkia eri suunnitelmien toteutuskelpoisuuteen liittyvää tietoa ja kokemusta (alustavia näkemyksiä yleisistä tarpeista, luvista sekä kaupungin aikatauluihin, ympäristövaikutusten arviointiin ym. liittyvistä suunnitteluprosesseista).

Kaupungin sisäinen työryhmä kannattaa muodostaa viimeistään suunnittelua aloitettaessa (eli kun tuki on myönnetty, jos kyseessä on EU:n rahoittama hanke). Tällainen ryhmä tukee hanketyötä ja kerää ratkaisun toteuttamiseen tarvittavaa tietoa ja kokemuksia tai ainakin etsii kanavia niiden hankkimiseen. Selkeät tehtävät motivoivat ihmisiä ja edistävät heidän sitoutumistaan. Lisäksi ne parantavat hankkeen järjestelmällisyyttä. Ryhmän eri jäsenten roolit tulee määrittää selkeästi, jotta kaikki tietävät, mitä heiltä odotetaan. Osastojensa ja virastojensa edustajina näiden ihmisten tulee suunnitteluvaiheessa miettiä, mitä haasteita edessä on ja mikä voi hankaloittaa suunnitelmien toteuttamista.

 • Etsikää kiinnostuneita ihmisiä kaupungin eri virastoista ja osastoilta (kuten ympäristö-, rakennus- ja kaupunkisuunnitteluvirastoista, yliopistoiden tutkijoiden joukosta jne.).
 • Määrittäkää tehtävät, tavoitteet ja työn aikataulu selkeästi.

Tarvittavat luvat, lausunnot ja arviot

Tarvitaanko tietyiltä viranomaisilta esimerkiksi valittuun paikkaan tai ratkaisuun liittyviä lausuntoja? Tarvitaanko hankkeelle esimerkiksi ympäristö- tai rakennuslautakunnan hyväksyntä? Minkä kaupungin viraston tai toimialan hallinnassa tontti on ja millaisia neuvotteluita tai lupia vaaditaan ennen rakennustöiden aloittamista? Missä vaiheessa alueen asemakaava on? Onko näille tai muille suunnitelmille asetettu rajoituksia? Ovatko ympäristövaikutusten arvioinnit riittävän kattavia tai onko hankkeessa huomioitava tiettyjä tunnistettuja ympäristövaikutuksia? Esiin saattaa nousta tällaisia kysymyksiä.

 • Määrittäkää mahdollisten virallisten hyväksyntöjen tarve. Mitä aiemmassa vaiheessa kaikki mahdolliset rajoitukset otetaan huomioon, sen parempi. Kaupungin sisäisestä työryhmästä on apua tässä asiassa.

Budjetti

Rakennushankkeiden budjetointi ei koskaan ole helppoa, ja tarvittavien varojen määrä aliarvioidaan usein. Toteutuskelpoisuustutkimus/ esiselvitys kannattaa tehdä aina. Aikarajoitusten vuoksi se ei valitettavan usein kuitenkaan ole mahdollista. Pyytäkää avainhenkilöiden apua asiassa.

Muistakaa ottaa budjetissa huomioon ainakin seuraavat seikat:

 • suunnittelu (konsultit; yleensä 10–20 % kokonaiskustannuksista)
 • taustatietojen – kuten geologisten tietojen – hankkiminen (mahdolliset poraukset ja maa-ainesanalyysit)
 • tekniset tarpeet (putket ja viemäröinnit, sähköjohdot ym.)
 • ympäristövaikutusten arviointi (vesinäytteet ym.)
 • mahdolliset suunnitelmien muokkaukset (konsultointi)
 • tiedottaminen (asukaskokoukset ym.)
 • rakennuttaminen.

Konsultin valitseminen ratkaisun valintaa ja rakennussuunnittelua varten

On tärkeää, että hulevesiratkaisua ryhdytään suunnittelemaan pikaisesti heti hankkeen aloittamisen jälkeen. Rakennussuunnitelma täytyy laatia ja vaadittavat lisäasiakirjat valmistella. Rakennussuunnittelussa kannattaa käyttää konsultteja. Koska tämä yleensä edellyttää mahdollisesti aikaavievää tarjousprosessia, toimeen kannattaa tarttua hyvissä ajoin.

Yleensä sopivan hulevesiratkaisun valitseminen on helpompaa yhdessä konsulttien kanssa kuin silloin, kun virkamiehet tekevät päätöksen yksinään. Ratkaisua valittaessa tarvitaan sijaintiin, geologiaan (poraukset ym.) ja teknisiin seikkoihin (viemärit, sähköjohdot ym.) liittyviä tietoja. Nämä tiedot saadaan virkamiehiltä, joten kaupungin sisäisellä työryhmällä on tässä vaiheessa tärkeä rooli.

Rakennussuunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä konsulttien ja kaupungin sisäisen työryhmän kanssa, ja tapaamisia tulee järjestää säännöllisesti suunnittelun edetessä.

 • Valitkaa käytettävät konsultit. Varatkaa aikaa tarjousprosessiin.
 • Varatkaa riittävästi aikaa virkamiesten tapaamiseen ja rakennussuunnitelmien tarkistamiseen asianmukaisten virastojen tai toimialojen kanssa. Ottakaa huomioon mahdolliset hyväksyntäprosessit ja luvat.

Asukkaille tiedottaminen

Rakennussuunnitelmat kannattaa esitellä paikallisille asukkaille palautteen saamiseksi, ja kaikkia sidosryhmiä kannattaa auttaa rakennusvaiheeseen valmistautumisessa.

 • Järjestäkää paikallisia tiedostustilaisuuksia. Levittäkää tietoa myös yhteisöpalveluiden ja tiedotusvälineiden kautta.


Huom.

Tilanpuutteen ja olemassa olevien rakennusten vuoksi uusien hulevesiratkaisujen rakentaminen on yleensä hankalinta kaupungin keskustassa. Kaupungin laitamilla tai uusilla alueilla niiden toteuttaminen voi olla huomattavasti helpompaa. Lisäksi kaupunkien keskustoihin sijoittuvissa hankkeissa täytyy usein olla mukana useampia sidosryhmiä, kustannukset ovat korkeammat, hulevesiin liittyvät ongelmat ovat vakavampia kuin muualla ja pikainen toiminta on siksi välttämätöntä.

seminars and residential meetings

Virkamiesten ja paikallisten asukkaiden keskusteluyhteys hulevesiratkaisun suunnittelusta ja toteutuksesta on olennainen osa hyvää valmisteluprosessia (Kuvat: Eliisa Punttila).

 

 2. Rakentaminen (0,5-1 vuotta)

Rakentamisen voi toteuttaa joko yksitynen tai kunnan omistama yhtiö. On joka tapauksessa tärkeää, että prosessi ja etenkin turvallisuusnäkökohdat on huolellisesti huomioitu rakenuspaikalla – joko kunnan tai ulkopuolisen konsultin toimesta.

Rakennuspiirustukset ja kuvat:

 • Yleissuunnitelma
 • Rakennussuunnitelma
 • Poikkileikkauskuva
 • Pituusleikkauskuva
 • Vesihuollon suunnitelma
 • Pohjatutkimuskartta ja pohjatutkimusleikkaus
 • Kaivokortit
 • Muita?

Lisädokumentaatio rakenussuunnitelmien tueksi:

 • Kustannusarviot koko rakentamiselle sekä mahdollisille suuremmille erillisvaiheille
 • Käyttö- jhoitosuunnitelma
 • Määräluettelot
 • Turvallisuusasiakirjat
 • Työselostus
 • Muuta?

3. Ylläpito

Kannattaa pyytää suunnittelukonsulttia valmistelemaan ylläpitosuunnitelma hulevesiratkaisulle jo sen suunnitteluvaiheessa. Edelleen pitää päättää, mikä kunnan virasto tai hallintokunta vastaa rakennuspaikan ylläpidosta, esimerkiksi rakennusvirasto. Ympäristölaatuarviointeja varten ympäristövirasto on yleensä luonnollinen toimija. Ylläpitosuunnitelmassa pitäisi listata toiminnot selkeän aikataulutuksen kanssa, esimerkiksi että ratkaisun toimivuus tarkistetaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa jne.

Rakentaminen

Rakentaminen ja valvonta (kuvat: Kajsa Rosqvist).

 

 

 

Lisäsisältö

Lisäsisältö

Ohjeita ja esimerkkejä kestävästä hulevesien hallinnasta ja siihen liittyvistä ratkaisuista

Hulevesien laatu kaupunkialueilla