Itämerihaasteen verkosto

Tietoa

Baltic_Sea_Forum_leveä_Tina_Nyfors

Tietoa

Itämerihaaste on kansainvälinen organisaatioverkosto, joka on sitoutunut Itämeren suojeluun ja vesiensuojelutoimien toteuttamiseen. Verkoston jäsenten yhteinen visio on yhteinen, puhdas ja tuottava Itämeri.

Verkoston jäsenten vesiensuojelutoimet on ryhmitelty viiden tavoitteen mukaan:

 1. kirkkaat rannikkovedet
 2. hyvinvoiva meriluonto
 3. puhdas ja turvallinen vesiliikenne
 4. suunnitelmallinen vesialueiden käyttö
 5. aktiivinen Itämeri-kansalaisuus.

Verkoston vahvuus ovat sen jäsenet

Itämerihaasteen verkostoon kuuluu yli 220 kumppania Itämeren alueelta. Joukossa on niin kuntia, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, oppilaitoksia, yliopistoja kuin alueellisia organisaatioitakin.

Verkoston jäsenet jakavat keskenään hyviä käytäntöjä, järjestävät tapahtumia ja tuottavat Itämeren alueen vesiensuojeluun tarkoitettua materiaalia. Lisäksi ne ovat käynnistäneet ulkoisella rahoituksella toteutuneita yhteishankkeita.

Itämerihaasteen verkostokumppaneiden saamia etuja ovat muiden verkoston jäsenten asiantuntemus, käytännön tuki, konsepti konkreettisten vesiensuojelutoimien luomiseen sekä vahva viestintäkanava.

Verkosto tarjoaa epämuodollista, helposti saatavilla olevaa ja suoraviivaista yhteistyöhön perustuvaa apua vesiensuojeluun. Sen kautta kumppanit voivat oppia uusia käytäntöjä ja luoda yhteyksiä erilaisten yksityisten ja julkisten, suurten ja pienten, paikallisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja toimintamallien kanssa.

Kahdenkeskisestä vuoropuhelusta verkostopohjaisiin keskusteluihin

Merensuojeluun keskittyvän Itämerihaaste-aloitteen käynnistivät Helsingin ja Turun kaupunginjohtajat vuonna 2007. Kyseisissä kaupungeissa paikallisten vesistöjen ja Itämeren tilaa pidetään kaupunkien kilpailukyvyn perustana. Ne julkaisivat yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman, joka sisälsi noin 40 lakisääteisiä vaatimuksia tiukempaa toimenpidettä. Kaupungit myös haastoivat muita organisaatioita ryhtymään toimiin niiden kanssa.

Jo ensimmäisen vuoden aikana verkostoon liittyi yli sata organisaatiota. Tämä osoitti, kuinka tärkeää on yhteistyötä edistämällä tehostaa erilaisten organisaatioiden vesiensuojelutoimia. Varhaisessa mobilisointivaiheessa yhteistä verkostokehitystä tuettiin käytännössä sekä mm. kaupunginjohtajien henkilökohtaisilla yhteydenotoilla. Itämerihaasteen verkoston kahden perustajakaupungin yhdessä laatima yhteinen toimenpideohjelma viesti muille organisaatioille verkoston avoimuudesta ja tasa-arvoisesta rakenteesta ja herätti luottamusta niissä.

Uusia kumppaneita liittyy verkostoon kuukausittain. Verkoston konseptia, toimintaa ja käytäntöjä kehitetään jatkuvasti ja järjestelmällisesti. Itämerihaasteella on toimivan ja menestyksekkään verkoston edellyttämät luottamus verkostomaiseen toimintaan ja sosiaalista pääomaa.

Helsinki ja Turku päivittivät vuosiksi 2014–2018 yhteisen Itämeri-toimenpideohjelmansa 75 vesiensuojelutoimenpiteellä ja laativat uuden toimintamallin, joka sisältää viisi Itämerihaasteen verkoston tavoitetta.

 

 

Esimerkkejä

Esimerkkejä

Täältä löydät verkostoitumiseen liittyviä esimerkkejä. Alla olevaan karttaan on merkitty esimerkkejä tähän aiheeseen liittyvistä vesiensuojelutoimista. Nämä toimenpiteet on valittu toimenpidepankista, jossa voit tutustua myös muihin verkoston jäsenten toteuttamiin vesiensuojelutoimiin.

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Ympäristötiedon levittäminen Itämerestä

Toteuttaja: Viron luonnontieteiden opettajien liitto   ●   Vuosi: 2016   ●   Osoite: Tallinna

© Association of the Estonian Nature Study TeachersEräs Viron luonnontieteiden opettajien liiton tehtävä on levittää ympäristötietoa opettajille ja ympäristöalan kouluttajille sekä yleisölle. Liiton julkaisemat verkkosivut sekä aikakauslehti ovat tärkeitä viestintävälineitä. Verkkosivuille on avattu erillinen osa, jossa on tietoa Itämeren ekologisesta tilasta ja toiminnasta Itämeren hyväksi. Lisäksi lehdessämme on julkaistu artikkeleita.

Kuvaus

Olemme julkaisseet artikkeleita meriekologiasta "Kägu"-lehdessämme mm. öljykuljetuksista ja merilinnuista sekä yleiskatsauksen Itämeren ekologiseen tilaan. Artikkeleiden kirjoittajat ovat virolaisia tutkijoita ja asiantuntijoita. Näin lukijat saavat luotettavaa ympäristötietoa ja dataa jokapäiväiseen työhönsä.

Toisentyyppiset artikkelit esittelevät lukijoille projekteja ja erilaisia toimia Itämeren suojelemiseksi. Suomenlahti-vuosi sai erityishuomiota numeroissa 22 ja 23, Nuorisojulistus on käännetty viroksi ja julkaistu, ja Itämerihaasteen verkostoa on esitelty virolaisille kouluille. Kouluja on rohkaistu liittymään verkostoon.

Lisäksi verkkosivuillemme on avattu Itämeri-teemainen osio: https://loodusaineteliit.wordpress.com/oppematerjalid/laanemere-teema/

Nettisivujen ja lehden kautta lukijat saavat tietoa kansainvälisistä ja paikallisista toimista Itämeren hyväksi, he voivat liittyä Itämerihaasteen verkostoon, saada kontakteja muihin toimijoihin ym.

Hyödyt

Taustatiedot

Viron luonnontieteiden opettajien liitto on vuonna 1993 perustettu yhdistys, joka yhdistää virolaisia alan opettajia. Yhdistyksen tavoitteena on tuke ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen kehittymistä Virossa. Pääasialliset toimintamuodot ovat koulutusten järjestäminen virolaisille opettajille ja muille kouluttajille sekä koulutuksellisen lehden (Kägu eli Käki) julkaiseminen.

Yhdistys toimii pääasiassa projektien kautta, jokapäiväiset toiminnot ja nettisivuston ylläpito ovat vapaaehtoistyötä. Liiton lehteä julkaistaan myös hanketyyppisesti, joten sen painattamista tukevat erilaiset tukijat kuten Viron ympäristöinvestointirahasto, EU-ohjelmat, INNOVE-säätiö ym. Opettajien panos lehden tekoon on myös vapaaehtoista.

Lisätietoja

Nimi: Anne Kivinukk   ●  Sähköpostiosoite: anne.kivinukk ( at ) gmail.com   ●  Kotisivu: https://loodusaineteliit.wordpress.com/oppematerjalid/laanemere-teema/

Ohjeita ja suosituksia

Ohjeita ja suosituksia

Kuinka Itämerihaasteeseen voi liittyä?

 1. Keskustelkaa Itämerestä organisaatiossanne. Haluatteko sitoutua vesiensuojeluun?
 2. Ideoikaa yhdessä, kuinka voisitte parantaa vesistöjen tilaa omilla toimillanne. Tutustukaa keräämiimme esimerkkeihin ja vinkkeihin.
 3. Jos tarvitsette tukea, ottakaa yhteyttä Itämerihaasteen koordinaattoreihin (yhteystiedot täällä).
  Valitkaa vähintään yksi vesiensuojelutoimi, joka sopii organisaationne toimintaan ja jonka aloittamiseen vuoden kuluessa voitte sitoutua.
 4. Ladatkaa Itämerihaasteen sitoutumislomake allaolevasta lisämateriaaliosiosta haluamallanne kielellä.
  Varmistakaa, että organisaationne on valmis sitoutumaan Itämerihaasteen visioon ja tavoitteisiin. Tiedottakaa sitoumuksesta organisaatiossanne.
 5. Täyttäkää sitoutumislomake ja lähettäkää se sekä mahdollinen Itämeren toimintasuunnitelmanne Itämerihaasteen koordinaattoreille käyttäen Itämeren sivuilla olevaa sähköistä lomaketta. Vaihtoehtoisesti voitte lähettää materiaalit postitse. (Yhteystiedot ovat saatavilla täällä)

BSC_networking 3

Itämerihaaste on epämuodollinen, helppo ja suora yhteystyökanava vesiensuojeluun (Kuvat Jussi Karmala ja Tina Nyfors).

 

Kuinka voimme tehdä Itämeri-toimenpideohjelman?

Lue ohjeita ja vinkkejä täältä.

Miten voimme päivittää situomuksemme?

Lue ohjeet ja lataa sitoumuslomake tallennettavana pdf-tiedostona täältä.

Miten voimme jakaa toimenpiteemme Toimenpidepankissa?

Täyttäkää sähköinen lomake täällä.

 

Lisäsisältö

Lisäsisältö

Lisätietoja, uutisia, esitteitä ja muita materiaaleja on Itämerihaasteen sivustolla!

Sitoumuslomakkeet

Itämerihaaste (FIN)
The Baltic Sea Challenge (ENG)
Östersjöutmaningen (SWE)
Läänemere väljakutse (EST)
Призыв Балтийского моря (RUS)
Baltijas jūras izaicinājums (LV)
Baltijos jūros iššūkis (LT)

Hyödyllistä luettavaa

Laine, K. 2015. Development plan of nature centre concept in Yyteri, Pori. Benefiting the Baltic Sea Challenge by a registered trademark. Satakunta University of Applied Sciences, Degree Programme in Innovative Business Services.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kehyksen ja kehittämissuunnitelman avulla, kuinka kunnat ja yritykset voisivat yhdessä löytää keinoja Itämeren suojelemiseen. Tavoitteena oli parantaa Itämeren tilaa kuntien ja yritysten yhteistyön kautta. Työn keskeisiä käsitteitä ovat Itämeri, kestävä matkailu ja vesiensuojelu.
Linkki opinnäytetyöhön

Ritvala, T. & Salmi, A. 2009. Networking around a common issue - From words to action in the case of clean Baltic Sea. Helsinki School of Economics, International Business.
Artikkelissa käsitellään yhteiseen ongelmaan – Itämeren huonoon tilaan – liittyvän (yhteis-)toiminnan varhaisia vaiheita. Siinä otetaan huomioon mobilisaattorien rooli ongelmaan ja ratkaisuihin liittyvän tietoisuuden lisäämisessä sekä tärkeimpien toimijoiden käyttämät mobilisointimekanismit. Kuinka erilaisten toimijoiden laaja-alainen ja aktiivinen kiinnostus voidaan muuntaa konkreettisiksi toimiksi?
Linkki artikkeliin

Ruokanen, L. & Lauttamäki, S.-M.. 2014. Baltic Sea Challenge - Networking and experience exchange enhancing the implementation of concrete water protection measures. Linnaeus ECO-TECH` 14, Kalmar, Sweden, November 24-26, 2014.
Tässä artikkelissa kerrotaan lyhyesti Itämereen vaikuttavista ympäristöongelmista, paikallisten organisaatioiden roolista ongelmien ratkaisussa sekä verkostoitumisen tärkeydestä paikallisen tason toteutuksessa. Esimerkkinä käytetään Itämerihaastetta. Ytimessä on joukko arvioita siitä, kuinka Itämerihaaste on onnistunut verkoston mobilisoinnissa, luottamuksen synnyttämisessä jäsenten välille ja jäsenorganisaatioiden tukemisessa niiden vesiensuojelutoimissa, millaista edistystä koordinoivien kaupunkien sisäisessä Itämeri-toiminnassa on tapahtunut ja miten vesiensuojelu on otettu huomioon strategisella tasolla kilpailukykyä edistävänä tekijänä.
Linkki artikkeliin