Tervetuloa löytämään tukea vesiensuojeluun!

Tervetuloa löytämään tietoa, esimerkkejä ja käytännön vinkkejä vesiensuojeluun!

Tools for water protection  eli Työkaluja vesien suojeluun on verkkotyökalupakki, joka tukee paikallistason vesiensuojelutoimia. Se auttaa kaupungeissa, kunnissa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja muissa organisaatiossa työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita konkreettisessa työssä, strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Työkalupakki tarjoaa tietoa ja työkaluja vesiensuojeluun. Käytännön vinkkien, työkalujen ja tiedon lisäksi käytettävissä on toimenpidepankki, jossa voit tutustua paikallisten organisaatioiden toteuttamiin lähivesien ja Itämeren suojelutoimiin sekä jakaa oman organisaatiosi suorittamia toimenpiteitä.

Tämä sivusto sai alkunsa vuonna 2015 EU Life+ -ohjelman rahoittaman CITYWATER-projektin ja Itämerihaasteen yhteistyönä. Ensimmäiset työkalut perustuvat CITYWATER-hankkeen tuloksiin. Nyt sivustoa ylläpitää ja päivittää Itämerihaaste. Työkalupakissa on tilaa uusille työkaluille ja toimenpiteille, joten ota yhteyttä (ks. sivun alareuna) ja kerro meille ideasi!

Lue lisää sivulta Tietoa meistä!EU life

Itämerihaaste

Paikallinen toiminta on tärkeää. Liity verkostoon ja hyödynnä ideoita, esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää

Viestintästrategia

Tutustu vinkkeihin ja ohjeisiin, joiden avulla kerrot vesiensuojelun hyödyistä tehokkaasti ja saat viestisi perille.

Lue lisää

Kustannus-hyötyanalyysi

Tutustu tapoihin arvioida vesiensuojelun rahallisia hyötyjä sekä siihen, kuinka hyödyt voidaan suhteuttaa toteutuskustannuksiin.

Lue lisää

Hulevesiratkaisujen toteuttaminen

Suunnitteletteko luonnonmukaisen hulevesiratkaisun käyttöönottoa? Tutustu ratkaisuihin, vinkkeihin ja käytännön työhön liittyviin suosituksiin.

Lue lisää
 

Esimerkkejä vesiensuojelutoimista Toimenpidepankissa

Hae inspiraatiota ja ideoita Itämerihaasteen verkoston toteuttamista vesiensuojelutoimista.
Selaa Toimenpidepankkia!

Maatalous

Tietoisuuden lisääminen

Haitalliset aineet

Roskaaminen yms.

Öljyntorjunta

Tutkimus ja tarkkailu

Vesiliikenne

Hulevesien hallinta

Strategiat ja ohjelmat

Jätevedet

Muu

Valuma-alue


Kariston hulevesikosteikko

Toteuttaja: Lahden kaupunki   ●   Vuosi: 2015   ●   Osoite:

Rakennettu hulevesikosteikko kerää, hidastaa ja puhdistaa asuinalueen hulevedet Lahdessa. © Eila Palojärvi

Kuvaus

Lahteen, Kariston kaupunginosan uudelle asuinalueelle, rakennettiin vuosien 2008-2011 aikana laaja hulevesikosteikko. Kosteikko hidastaa huleveden virtausta, jolloin vesi ehtii puhdistua ennen kuin kulkee rehevöityneeseen Kymijärveen. Luonnonmukainen ja avoin rakennettu kosteikko toimii samalla myös virkistysalueena alueen asukkaille. Kariston kosteikko koostuu suuresta laskeutusaltaasta ja kosteikosta. Mutkitteleva puro kerää huleveden 138 hehtaarin valuma-alueelta, joka koostuu lähinnä asuinalueesta.

Hyödyt

Hulevesien laadusta kertovan olemassa olevan tiedon perusteella arvioitiin, että rakennettava kosteikko vähentää Kymijärveen sen valuma-alueelta virtaavaa kuormitusta typen osalta 38 % (61 kg N/y) ja fosforin osalta 33 % (2 kg P/y). Koska Lahti sijaitsee Itämeren valuma-alueella, vähennys Kymijärven kuormassa tarkoittaa myös vähennystä Itämereen virtaavasta kuormituksessa. Kosteikko tarjoaa lisäksi virkistysarvoja kaupunkilaisille. Kosteikosta näin hyötyvien asukkaiden määrä kasvaa alueen asukasluvun kasvaessa, ja vuositasolla voidaan arvioida että kosteikon tuottama virkistysarvo nousee 10 000 eurosta vuodessa 20 000 euroon vuodessa.

Jos kosteikon investointi- ja huoltokustannuksia tarkastellaan kosteikon tuomiin virkistys- ja vesiensuojeluhyötyjen näkökulmasta 50 vuoden näkökulmasta, saadaan kosteikon nettoarvoksi  noin 100 000 euroa. Tämä arvo ei huomioi perinteisestä maan alle toteutetusta hulevesiratkaisusta toteutumatta jääneitä kuluja kuten viemäröintejä. Lisäksi, ekologisia hyötyjä, kuten positiivista vaikutusta paikallisiin vesistöihin biodiversiteetin ja pohjaveden tuotannon kannalta, ei voitu sisällyttää analyysiin. Näin ollen voidaan todeta, että investointi hulevesiratkaisujen toteuttamiseen kannattaa yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Taustatiedot

Toimenpiteen hyöty ja vaikutukset arvioitiin kustannushyötyanalyysissä, joka toteutettiin osana EU Life+ -rahoitettua CITYWATER-projektia.

Tutustu analyysiin täällä!

Lue lisää luonnonmukaisesta hulevesien hallinnasta täällä!

Lisätietoja

Nimi: Päivi Airas   ●  Sähköpostiosoite: paivi.airas ( at ) lahti.fi   ●  Kotisivu: https://www.lahti.fi/